Regulamin

 

 • 1 Definicje
 1. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo uznanych w Polsce za wolne od pracy;
 2. Galeria FM WORLD – miejsce na Stronie internetowej Zabawy, w którym znajdują się wybrane Zgłoszenia Uczestników;
 3. Główny Zwycięzca – jeden Uczestnik wyłoniony przez Komisję spośród Zwycięzców Tygodnia;
 4. Komisja – powołana przez Koordynatora komisja, w skład której wchodzi 10 pracowników Koordynatora, czuwająca nad prawidłowością przeprowadzenia Zabawy oraz wyłaniająca Zwycięzców Tygodnia i Głównego Zwycięzcę, a także rozpatrująca reklamacje dotyczące Zabawy; Komisja podejmuje decyzje większością głosów, a w przypadku, gdy liczba głosów jest równa, decyduje głos przewodniczącego;
 5. Koordynator (FM World) – FM GROUP World Artur Trawiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Polsce we Wrocławiu (kod poczt. 51-129) przy ul. Żmigrodzkiej 247, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268185, NIP: 895-187-00-93, REGON: 020411302;
 6. Nagrody – łącznie wszystkie nagrody przeznaczone dla Zwycięzców;
 7. Nagroda Główna – nagroda przeznaczona dla Głównego Zwycięzcy, w postaci tygodniowego dwuosobowego wyjazdu na jedną z Wysp Kanaryjskich;
 8. Nagroda Tygodnia – nagroda przeznaczona dla Zwycięzcy Tygodnia, w postaci produktów – niespodzianek występujących w obrocie pod Znakiem FM WORLD, w skład której wchodzą perfumy z linii PURE, kosmetyki pod marką „Federico Mahora” i kosmetyki do makijażu z linii FM GROUP MAKE-UP;
 9. Oddział FM WORLD – podmiot współpracujący z FM World w oparciu o umowę franchisingu dystrybucyjnego (handlowego), odpowiednio: (a) działający na terytorium miejsca zamieszkania Uczestnika – w przypadku Uczestnika nie będącego Partnerem Biznesowym bądź (b) z którym Uczestnika łączy Umowa Partnerska – w przypadku Uczestnika będącego Partnerem Biznesowym, tj.: w Polsce – FM GROUP Polska Artur Trawiński z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Żmigrodzkiej 247, adres do korespondencji: ul. Wrocławska 2a; Szewce, 55-114 Wisznia Mała; www.pl.fmworld.com, adres email: [email protected], we Włoszech – FM GROUP Italia Srl adres: Via G. Mattei, 43/45, 20020 Arese (MI), www.it.fmworld.com,  adres e-mail: [email protected] ; w Czechach i Słowacji – Family Members Bohemia s.r.o., adres: Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9, www.cz.fmworld.com, adres e-mail: [email protected]; na Węgrzech – FM Group Magyarország Kft., adres: 1118 Budapeszt, Villányiút 97, www.hu.fmworld.com, e-mail: [email protected];  w Wielkiej Brytanii – FM Cosmetics Ltd., adres: 490-492 Neasden Lane North, London NW10 0DG, www.uk.fmworld.com, e-mail: [email protected], w Portugalii – FMICG International Cosmetics, unipessoal, Lda, adres: Rua da Casquilha, n. 14 C 1500-152 Lisboa, www.pt.fmworld.com, e-mail:  [email protected], w Grecji – FM GROUP Emborio Kallintikon Ellada, Eteria Periorismenis Eftinis, adres: Mesogeion 249, Neo Psychiko 15451, Greece, www.gr.fmworld.com, e-mail: [email protected]; na Cyprze – FM GROUP CYPRUS LTD, adres: Pericleous Street 20a, 2020 Strovolos, Nicosia, www.cy.fmworld.com, e-mail: [email protected],  w  Islandii – FM Iceland ehf., adres: Garðastræti 2, 101 Reykjavík, www.fmiceland.is, e-mail: [email protected], w Chorwacji – Coloseum Ugostiteljsko – Prijevoznicki Obrt, Ivica Hrenic, adres: R. Rajtera 4, 42240 Ivanec, www.hr.fmworld.com, e-mail: [email protected], w Niemczech – Schönheitswelt Für Mich GmbH, adres: Chausseestraße 55, 10115 Berlin, de.fmworld.com,  e-mail: [email protected], na Ukrainie: FM GROUP Kosmetik Ukraina, adres: Tugan-Baranovskogo 9a 79005 Lviv, www.ua.fmworld.com, e-mail: [email protected], w Australii: FM GROUP Australia, adres: 13/160 Gilba Rd Girraween 2145 NSW, Sydney, www.au.fmworld.com, e-mail: [email protected]
 10. Organizator – jeden z Oddziałów FM WORLD, spośród wskazanych w ust. 9 powyżej, który jest odpowiednio: (a) właściwy terytorialnie ze względu na miejsce zamieszkania Uczestnika – w przypadku Uczestnika nie będącego Partnerem Biznesowym bądź (b) stroną Umowy Partnerskiej – w przypadku Uczestnika będącego Partnerem Biznesowym, odpowiedzialny za czynności związane z organizacją Zabawy na terytorium jego działalności, tj. za przekazanie Nagrody Uczestnikowi i czynności podatkowo-skarbowe, w tym wystawienie odpowiedniego dokumentu księgowego związanego z przyznaniem Nagrody, przyjmowanie reklamacji, rozpowszechnienie Regulaminu;
 11. Partner Biznesowy – podmiot, którego łączy z jednym z Oddziałów FM World (spośród wskazanych w ust. 9 powyżej) Umowa Partnerska;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin Zabawy #over150fragrances;
 13. Strona internetowa Zabawy – zarządzana przez Koordynatora strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.over150fragrances.com, z wykorzystaniem której zorganizowana jest Zabawa;
 14. Uczestnik – osoba biorąca udział w Zabawie; Uczestnikiem może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i odpowiednio: (a) zamieszkała na terytorium działalności jednego z Oddziałów FM WORLD wskazanych w ust. 9 powyżej – w przypadku Uczestnika nie będącego Partnerem Biznesowym bądź (b) związana Umową Partnerską z jednym z ww. Oddziałów FM World – w przypadku Uczestnika będącego Partnerem Biznesowym; osoby będące wspólnikami, udziałowcami lub akcjonariuszami Koordynatora bądź któregokolwiek z Oddziałów FM WORLD, osoby zarządzające bądź zasiadające w organie nadzorczym Koordynatora bądź któregokolwiek z Oddziałów FM WORLD, pracownicy Koordynatora bądź któregokolwiek z Oddziałów FM WORLD, jak również osoby bliskie dla osób wskazanych powyżej, nie mogą być Uczestnikiem;
 15. Umowa Partnerska – umowa łącząca Partnera Biznesowego z jednym z Oddziałów FM WORLD, spośród wskazanych w ust. 9 powyżej;
 16. U.o.d.o. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135);
 17. Wizerunek – wizerunek Uczestnika i/lub osób trzecich utrwalony w Zgłoszeniu;
 18. Zabawa – zabawa pod nazwą #over150fragrances, koordynowana przez FM World i organizowana przez Oddziały FM WORLD we współpracy z Koordynatorem za pośrednictwem social mediów dostępnych w Internecie oraz Strony internetowej Zabawy;
 19. Zgłoszenie – zdjęcie, film, tekst lub nagranie audio nawiązujące w pozytywny sposób do tematu Zabawy wskazanego przez Koordynatora, a związanego z produktami występującymi pod Znakiem FM WORLD, do którego Uczestnik posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie osobiste i majątkowe), a którego zaproponowanie do Galerii FM WORLD stanowi zadanie konkursowe;
 20. Znak FM WORLD – stanowiące własność FM World prawa do znaków towarowych słowno-graficznych „FM GROUP” (czarno-biały) i „FM GROUP FOR HOME” oraz do znaków towarowych słownych „FM FEDERICO MAHORA”, „FM GROUP World” i „AURILE”, zarejestrowanych przez FM World w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, jak również prawa do znaków towarowych słowno-graficznych „FM GROUP” (czerwony i złoty) i „T”, znaków towarowych słownych „FM FEDERICO MAHORA” i „MAHORA” oraz wzoru wspólnotowego „AURILE”, zarejestrowanych przez FM World w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), a także prawa do znaków towarowych słownych „FM FEDERICO MAHORA”, „MAHORA” i „AURILE” zarejestrowanych przez FM World w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), do znaku towarowego słownego „Federico Mahora” oraz do zgłoszonych znaków towarowych słowno-graficznych „FM” i „FM WORLD”, jak również wszelkie prawa autorskie do materiałów zawierających Znak FM WORLD, rozpowszechnianych na wszystkich polach eksploatacji;
 21. Zwycięzca Tygodnia – Uczestnik wyłoniony przez Komisję spośród wszystkich Uczestników biorących udział w Zabawie w danym tygodniu trwania Zabawy.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Zabawa rozpoczyna się w dniu 4 lipca 2016 i trwa do dnia 7 sierpnia 2016 r. Zgłoszenia zaproponowane po dniu 31 lipca 2016 r. nie będą rozpatrywane przez Komisję.
 2. Oznaczenie dat początkowych i końcowych dla czynności określonych Regulaminem odbywa się według strefy czasowej UTC/GMT+1 godz.
 3. Udział w Zabawie mogą wziąć osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium prowadzenia działalności franczyzowej przez Oddziały FM WORLD bądź które łączy Umowa Partnerska z jednym z Oddziałów FM World na terytorium: Polski, Słowacji, Czech, Węgier, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Grecji i Cypru, Chorwacji, Islandii, Australii, na Ukrainie. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, za właściwego Organizatora uznaje się: (a) w przypadku Uczestników nie będących Partnerami Biznesowymi – Oddział FM WORLD (spośród wskazanych w ust. 9 powyżej), na terytorium działalności którego Uczestnik ma miejsce zamieszkania, (b) w przypadku Uczestników będących Partnerami Biznesowymi – Oddział FM WORLD (spośród wskazanych w ust. 9 powyżej), z którym Uczestnika łączy Umowa Partnerska, (c) w przypadku, gdy Uczestnik jest związany Umową Partnerską z jednym z Oddziałów FM WORLD (spośród wskazanych w ust. 9 powyżej) i zarazem ma miejsce zamieszkania na terytorium innego Oddziału FM WORLD (spośród wskazanych w ust. 9 powyżej), za Organizatora właściwego dla takiego Uczestnika uznaje się Oddział FM WORLD, z którym Uczestnika łączy Umowa Partnerska.
 4. Udział w Zabawie może wziąć wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.
 5. Aby wziąć udział w Zabawie, Uczestnik powinien posiadać konto na jednym z następujących portali społecznościowych: Instagram, Google+, Pinterest, Facebook, Vine, You Tube, Twitter.
 6. Aby wziąć udział w Zabawie, Uczestnik powinien dostosować ustawienia swojego konta posiadanego we wskazanych w ust. 5 powyżej portalach społecznościowych w taki sposób, aby możliwe było pobranie Zgłoszenia oznaczonego hashtagiem (#) przez API Koordynatora. Oznacza to, że konto Uczestnika na portalu społecznościowym, z wykorzystaniem którego Uczestnik bierze udział w Zabawie, powinno być zdefiniowane w jego ustawieniach prywatności jako profil „publiczny”.
 7. Organizator oraz Koordynator nie mają wpływu na ustawienia prywatności kont Uczestników na portalach społecznościowych, o których mowa w ust. 5 powyżej, a które mogą sprawić, że Koordynator nie będzie w stanie powziąć informacji o wykonaniu przez danego Uczestnika zadania – pobrać Zgłoszenia.
 • 3 Zasady Zabawy
 1. Celem Zabawy jest promocja Produktów FM WORLD poprzez kreatywne wykorzystanie nowoczesnych mediów.
 2. Zabawa podzielona jest na dwa etapy.
 3. Pierwszy etap Zabawy trwa od dnia 4 lipca 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r., tj. 4 tygodnie:

1)            tydzień pierwszy od 4 lipca 2016 r. od godz. 12:00 do 10 lipca 2016 r. do godz. 23:59,

2)            tydzień drugi od 11 lipca 2016 r. od godz. 12:00 do 17 lipca 2016 r. do godz. 23:59,

3)            tydzień trzeci od 18 lipca 2016 r. od godz. 12:00 do 24 lipca 2016 r. do godz. 23:59;

4)            tydzień czwarty od 25 lipca 2016 r. od godz. 12:00 do 31 lipca 2016 r. do godz. 23:59.

 1. Drugi etap Zabawy trwa od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 7 sierpnia 2016 r. i polega na wyłonieniu przez Komisję Głównego Zwycięzcy, który otrzyma Nagrodę Główną.
 2. Zgłoszenia do Zabawy Uczestnik dokonuje poprzez opatrzenie zdjęcia, filmu, tekstu, nagrania audio (Zgłoszenia) hashtagiem #over150fragrances (wielkość liter nie ma znaczenia) i zamieszczenie go na jednym z portali społecznościowych wskazanych w § 2 ust 5.
 3. Zgłoszenie powinno swoją treścią odpowiadać tematowi określonemu dla danego tygodnia trwania Zabawy.
 4. Zgłoszenie powinno przedstawiać pozytywne emocje związane z tematem Zabawy ogłoszonym dla tygodnia, w którym jest zamieszczane.
 5. Zaproponowane w sposób opisany w ust. 5 powyżej wybrane Zgłoszenie lub link do wybranego Zgłoszenia, po akceptacji przez Koordynatora, umieszczony zostanie w Galerii FM WORLD.
 6. Tematy Zgłoszeń dla poszczególnych tygodni zostaną ogłoszone na Stronie internetowej Zabawy w następujących terminach:

1)            tydzień pierwszy Zabawy – w dniu 4 lipca 2016 r. o godz. 12:00;

2)            tydzień drugi Zabawy – w dniu 11 lipca 2016 r. o godz. 12:00;

3)            tydzień trzeci Zabawy – w dniu 18 lipca 2016 r. o godz. 12:00;

4)            tydzień czwarty Zabawy – w dniu 25 lipca 2016 r. o godz. 12:00.

 1. Zgłoszenie nie może przedstawiać scen według powszechnie przyjętych kryteriów mogących być uznanymi za obsceniczne, wulgarne, obraźliwe dla kogokolwiek (w tym ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, religię lub kulturę) ani też naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich.
 2. W Zgłoszeniu nie może być również utrwalony Wizerunek osoby niepełnoletniej.
 3. Koordynator może wykluczyć Zgłoszenia, które w jego ocenie naruszają zasady określone w ust. 10 i 11 powyżej lub niespełniające w jego ocenie kryteriów określonych w § 4 ust. 3.
 4. Ocena, czy Zgłoszenie spełnia kryteria określone Regulaminem, w tym ocena czy osoba przedstawiona w Zgłoszeniu jest pełnoletnia oraz czy autorem Zgłoszenia jest Uczestnik, należy do Koordynatora. Koordynator jest uprawniony (bezpośrednio lub za pośrednictwem Oddziału FM WORLD) do skontaktowania się z Uczestnikiem w celu ustalenia szczegółów Zgłoszenia, w szczególności ustalenia tożsamości osób, których wizerunek został utrwalony w Zgłoszeniu czy ustalenia autorstwa Zgłoszenia.
 5. Oznaczając Zgłoszenie hashtagiem #Over150fragrances Uczestnik przystępuje do Zabawy i tym samym akceptuje Regulamin i potwierdza, że przysługują mu wyłączne prawa autorskie (majątkowe i osobiste) do Zgłoszenia oraz prawa do Wizerunku, w tym prawo do ich rozpowszechniania, a także rozpowszechniania Zgłoszenia, wraz z ewentualnym Wizerunkiem, za pośrednictwem Strony internetowej Zabawy przez okres od zaproponowania Zgłoszenia do Galerii FM WORLD do dnia 14 sierpnia 2016 r. Uczestnik jako rozpowszechniający Zgłoszenie jest świadomy swej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich oraz prawa do Wizerunku.
 6. W każdym z tygodni w okresie trwania pierwszego etapu Zabawy Uczestnik może zaproponować do Galerii FM WORLD dowolną liczbę Zgłoszeń.
 7. Jeżeli Zwycięzcą Tygodnia został Uczestnik, który w jednym z poprzednich tygodni uzyskał już uprawnienie do Nagrody Tygodnia, pula Nagród Tygodnia zostanie powiększona odpowiednio o liczbę Uczestników, którzy zostali Zwycięzcą Tygodnia. Wszystkie Zgłoszenia, które zostały uznane za Zwycięzcę Tygodnia biorą udział w wyłonieniu Nagrody Głównej.
 • 4 Zwycięzcy
 1. Komisja oceni Zgłoszenia, które zostaną dopuszczone do zamieszczenia w Galerii FM WORLD.
 2. Wszystkie Zgłoszenia zamieszczone w Galerii FM WORLD poddawane będą subiektywnej ocenie Komisji.
 3. Kryteria oceny Zgłoszeń są następujące:

1)            zgodność z zadaniem konkursowym i tematem;

2)            walory artystyczne;

3)            pomysłowość i kreatywność;

4)            zaangażowanie Uczestnika;

5)            zaskakujący charakter Zgłoszenia;

6)            forma przedstawienia Zgłoszenia i tematu;

7)            użyte środki i narzędzia;

8)            zgodność Zgłoszenia z celem Zabawy, określonym w § 3 ust. 1.

 1. Zwycięzcy Tygodnia zostaną wyłonieni w terminie 3 Dni roboczych od zakończenia danego tygodnia trwania Zabawy (w środę). Informacja o tym, kto został Zwycięzcą oraz zwycięskie Zgłoszenie zostanie zamieszczone na Stronie internetowej Zabawy pod adresem www.over150fragrances.com oraz na profilu firmowym Koordynatora, jak również Oddziałów FM WORLD, o których mowa w § 1 ust. 9, na portalu Facebook lub mediach społecznościowych, na stronie internetowej Oddziałów FM WORLD, o których mowa w § 1 ust. 9, i Koordynatora.
 2. Zwycięzcy Tygodnia zostaną powiadomieni o wygranej przez właściwego Organizatora (zgodnie z § 2 ust. 3 zd. 2 powyżej).
 3. W celu wyłonienia Zwycięzców Tygodnia Komisja oceniać będzie Zgłoszenie umieszczone w Galerii FM WORLD, jak również na portalach społecznościowych, o których mowa w § 2 ust. 5, opierając swój wybór na kryteriach określonych w ust. 3 powyżej, w tygodniu dla którego są wyłaniani Zwycięzcy Tygodnia.
 4. Z obrad Komisji powyżej każdorazowo sporządzana zostanie notatka i będzie ona przechowywana w siedzibie Koordynatora.
 5. W każdym tygodniu zostanie wybranych co najmniej pięciu Zwycięzców Tygodnia. Komisja może zdecydować o wyborze większej liczby Zwycięzców Tygodnia.
 6. Zwycięzca Główny zostanie wyłoniony przez Komisję w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 7. Zwycięskie Zgłoszenia będą umieszczane w przeznaczonym do tego celu miejscu na Stronie internetowej Zabawy z oznaczeniem Zwycięzca Tygodnia.
 8. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej poprzez komentarz odpowiedniej treści, zamieszczony przez Organizatora w medium społecznościowym pod Zgłoszeniem zaproponowanym przez niego, a wybranym przez Komisję lub poprzez wysłanie prywatnej wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego, z którego korzysta Uczestnik. Powyższe powiadomienie zawierać będzie adres e-mail, na który Zwycięzca zobowiązany będzie przesłać Organizatorowi następujące dane osobowe:

1)            imię i nazwisko;

2)            numer telefonu komórkowego, pod którym Organizator będzie mógł ewentualnie skontaktować się ze Zwycięzcą;

3)            dokładny adres znajdujący się na terytorium działania właściwego Organizatora (zgodnie z § 2 ust. 3 zd. 2 powyżej), na który przesłana ma zostać przyznana Zwycięzcy Nagroda.

 1. W przypadku uchybienia przez Zwycięzcę obowiązkowi podania danych, o których mowa w ust. 11 powyżej, w terminie 14 dni, automatycznie utraci on status Zwycięzcy i tym samym prawo do Nagrody. Uprzednio Organizator podejmie próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą.
 2. W przypadku, gdyby Organizator powziął wątpliwości co do tożsamości któregokolwiek ze Zwycięzców jako autora przypisanego mu zwycięskiego Zgłoszenia, wówczas ma prawo zażądania, aby dany Zwycięzca niezwłocznie przesłał mu oryginalny plik ze Zgłoszeniem wykorzystany przy zamieszczaniu zwycięskiego Zgłoszenia na portalu społecznościowym. W przypadku, gdy Organizator takiego pliku nie otrzyma (w tym również z powodu jego wcześniejszej utraty/wykasowania przez danego Zwycięzcę), bądź dokonana przez Organizatora weryfikacja nie potwierdzi, że dany Zwycięzca jest autorem Zgłoszenia wówczas dany Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 3. Komisja może dokonać wyboru innego Uczestnika jako Zwycięzcy w miejsce osoby, która w myśl poprzedzających postanowień utraciła status Zwycięzcy.
 • 5 Nagrody
 1. Każdy ze Zwycięzców Tygodnia będzie uprawniony do otrzymania Nagrody Tygodnia.
 2. Zwycięzca Główny będzie uprawniony do Nagrody Głównej w postaci dwuosobowej wycieczki na jedną z Wysp Kanaryjskich, zorganizowanej przez Organizatora w okresie trzech miesięcy od zakończenia Zabawy.
 3. W okresie jednego miesiąca od ogłoszenia wyników właściwy Organizator (zgodnie z § 2 ust. 3 zd. 2 powyżej) przedstawi Zwycięzcy Głównemu szczegółową propozycję wycieczki, wskazując przy tym trzy możliwe terminy. Zwycięzca Główny powinien wskazać wybrany przez siebie termin wyjazdu w terminie 7 Dni roboczych od otrzymania propozycji. W przypadku nie dokonania wyboru jednej z propozycji w zakreślonym terminie, Zwycięzca Główny traci uprawnienie do Nagrody Głównej.
 4. Całość kosztów, w przypadku Nagrody Głównej, pokrywanych przez Organizatora obejmuje: koszt przelotu z i do kraju, gdzie Główny Zwycięzca ma miejsce zamieszkania (ale nie inny niż kraj wskazany w § 1 ust. 9), koszt dojazdu z i na lotnisko do i z miejsca zakwaterowania oraz koszt zakwaterowania 2 osób, w tym również koszt wyżywienia, mieszczący się w zakresie usługi all inclusive lub innego standardu ustalonego przez ośrodek zakwaterowania, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Organizator poniesie koszty ponad te, które zostały określone powyżej, Uczestnik jest obowiązany do ich zwrotu, o ile jego zachowanie było przyczyną poniesienia kosztów przez Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzców, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych Zwycięzców, o której Organizator nie został poinformowany. Jednakże Organizator zobowiązuje się podjąć próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą w celu przekazania Nagrody. Ponadto Zwycięzca ma możliwość monitorowania, czy jego Zgłoszenie zostało uznane za zwycięskie na stronie internetowej pod adresem www.over150fragrances.com oraz może skontaktować się z właściwym Organizatorem (stosownie do § 2 ust. 3 zd. 2 powyżej). Dane Oddziałów FM WORLD (Organizatorów) zostały wskazane w § 1 ust. 9. Zwycięzca może skontaktować się także bezpośrednio z Koordynatorem wysyłając e-mail na adres [email protected] lub list na adres: FM GROUP World Artur Trawiński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Żmigrodzka 247, 51-129 Wrocław, Polska, z dopiskiem „over150fragrances”.
 6. Właściwy Organizator (zgodnie z § 2 ust. 3 zd. 2 powyżej) wyda Nagrodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W przypadku, gdy właściwe przepisy w kraju miejsca prowadzenia przez właściwego Organizatora działalności przewidują obowiązek uiszczenia odpowiedniej daniny publicznej w związku z uzyskaniem Nagrody, Uczestnik będzie obowiązany do zapłaty daniny publicznej, a Organizator do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego.
 7. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.
 • 6 Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące przebiegu Zabawy Uczestnik składa właściwemu Organizatorowi (zgodnie z § 2 ust. 3 zd. 2 powyżej) na adres wskazany w § 1 ust. 9. Reklamacje powinny zostać zgłoszone do dnia 7 września 2016 r.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 Dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.
 • 7 Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Koordynator. Koordynator jest uprawniony do udostepnienia danych Uczestników będących zwycięzcami Oddziałom FM WORLD w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w celu wydania Nagrody oraz w celu ogłoszenia wyników Zabawy na stronie internetowej Oddziału FM WORLD, a także na profilu Oddziału FM WORLD lub Koordynatora na portalu społecznościowym.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności U.o.d.o. i aktów wykonawczych, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Zabawą, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zabawy, przekazaniem Nagród oraz w celu wskazania Zwycięzców na Stronie internetowej Zabawy pod adresem www.over150fragrances.com.
 3. Koordynator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Oddziałom FM WORLD na podstawie pisemnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jednocześnie niezbędny do wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia w każdym czasie.
 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Zabawy jest dostępny w siedzibie Koordynatora, Oddziałów FM WORLD oraz na Stronie internetowej Zabawy.
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia o prowadzenie działań niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa Organizatorzy oraz Koordynator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Zabawie.
 3. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana lub powiązana z portalami społecznościowymi umożliwiającymi dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu przez Uczestników lub osoby trzecie należy kierować na adres właściwego Organizatora (stosownie do § 2 ust. 3 zd. 2 powyżej), zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 9.

 

 

 

 

 

Kaja DutkaRegulamin